Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Efter att under lång tid ha arbetat i flera roller och olika sammanhang mellan skola och socialtjänst har jag förstått att vi måste samverka för att lyckas. Med min erfarenhet som handledare vill jag stödja er i detta utmanande arbete.

Samverkan kan tyckas som ett slitet och välanvänt ord som börjat sakna betydelse; ibland upplever vi det som floskler i riktlinjer som känns självklara. Det visar sig också till exempel i nedanstående färska rapport från IVO att vi behöver ta krafttag när det gäller den essentiella betydelsen av samverkan.

https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig–tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/

Jag har själv medverkat i och utvecklat samverkan som gett stora resultat i ett arbete som är långt ifrån floskler. I stora drag går det ut på att inte jaga efter lösningar, inte tro att det går att lösa med en enkel mall, utan att starta rätt processer. Jag kallar det för Fokuserad samverkan.

Fokuserad samverkan

Fokuserad samverkan är den gemensamma förståelsen hos de professioner som jobbar i de närmaste relationerna kring elev och föräldrar, och vidare hur man arbetar med den förståelsen i organisationen runtomkring. Man börjar nu i flera kommuner starta upp olika former av Närvaroteam (NT), som ansvarar för de viktiga processerna i familjen och i skolan. Här kan jag bidra med erfarenhet i att starta och handleda närvaroteam med rätt fokus. Se mer under handledning och konsultation.

Fokuserad samverkan är förankrad i Systemiska teorier.

Närvaroteamet börjar jobba med de olika systemen; socialpedagogen med situationen utifrån barnet/ungdomen, familjebehandlaren med föräldrarna, pedagogen/handledaren med skolsituationen.

NT jobbar så att de olika systemen fungerar tillsammans. Utefter behov får barnet/ungdomen optimala relationer och sammanhang i de olika systemen.

Genom Fokuserad samverkan fungerar systemen optimalt var för sig, men också utefter en medvetet utvecklad riktning och samsyn finns en plan framåt där alla aktörer i de olika systemen har samma mål.

Föräldrarna är bara föräldrar och behöver inte “ta på sig” skolan. Skolans personal kan fokusera på att möta familjen/eleven på bästa sätt efter de behov man nu kan se tydligare. Det kan handla om att både ställa specifika krav, utmana på rätt sätt, som att möta upp i form av mindre tid i skolan. Det gemensamma arbetet som NT gör ihop med personal på skolan leder till inriktning mot mer kvalitet snarare än kvantitet; att man räknar timmar och minuter i en skolbyggnad.

NT ansvarar för hela den här processen och ser till att ingen gör någon annans jobb.

Ett Närvaroteam kostar ungefär lika mycket per år som en elev på behandlingshem med skola. Den stora skillnaden är att prognosen för att eleven ska få ett bra självständigt liv är betydligt större med ett NT. Ett NT kan arbeta med 15 – 20 elever per år.