”Hur förebygger man i skolan för att inkludera ungdomar med normbrytande beteende, också de med frånvaro som ökar?”

Föreläsningen är för chefer samt personal inom Utbildningsförvaltning.

Förebyggande arbete handlar alltid om att vara uppmärksam, lyhörd och upptäcka signaler tidigt. På skolan

finns det alltid några som gör det här mycket bra!

När dilemman när det gäller ungdomar med normbrytande beteende får bli genomlysta i en process där all

berörd personal kan känna samhörighet, kommer oftast de goda resultaten!

När övergripande förståelse får finnas i ett samtänkande mellan skolledning, EHT, lärare och annan personal

som arbetar kring ungdomarna är man på rätt väg! Om ungdomarna känner att de vuxna arbetar ihop skapar

det lugn och motivation.

Vilka lärare vågar utmana eleverna med normbrytande beteende om tanken med grundskoleutbildning ihop

med andra?

Organisation

– Hur organiserar man för att prioritera lyhördhet?

– Hur kan man låta det känsliga få finnas när det gäller oro, sociala relationer och svårigheter av olika

karaktär?

– Vilka resurser har vi för att tillgodose normbrytande beteende?

– Hur ser kontakten med föräldrar ut?

– Hur ser kontakten med Socialtjänst ut?