Handledning för samverkan kring problematisk skolfrånvaro 1(2)

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi tänker ihop och samarbetar gemensamt i samhället runt omkring dem, kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet.

Efter att under lång tid ha arbetat i flera roller och olika sammanhang mellan skola och socialtjänst har jag förstått att vi måste samverka för att lyckas. Med min erfarenhet som handledare vill jag stödja er i detta utmanande arbete.

Kritiska frågeställningar:

 • Hur kan vi vända utmaningar och frustrationer kring problematisk skolfrånvaro till inspirerande samverkan mellan olika professioner i skolan, socialtjänst och andra aktörer i kommunen?
 • Hur utvecklar vi ett konstruktivt samarbete mellan föräldrar och skola?
 • Hur kan vi få till positiva, konkreta framtidsinriktade dialoger med eleven så att ungdomen själv vågar vilja välja utbildning ihop med andra?

Målet med handledningen:

 • Att eleven själv vill komma tillbaka till utbildning ihop med andra, under rätt förutsättningar och på sin egen nivå. Här är det inte antal skoltimmar eller betyg som är prioriterat fokus även om det ingår i den övergripande planen.
 • Att skapa förståelse för att det är rätt livsförutsättningar som måste ligga till grund för att eleven ska klara en utbildning.
 • Att skapa förståelse för att det inte finns någonting annat än sammanhang och relationer som leder till motivation för utbildning.

Handledningen vänder sig till personal i följande sammanhang:

 • Närvaroteam i kommunen &- Personal med olika professioner som arbetar med problematisk skolfrånvaro i kommunen.
 • Skolan &- Team i skolor som redan arbetar med problematisk skolfrånvaro.
 • Utbildningsförvaltning &- Lärare, speciallärare, specialpedagoger, socialpedagoger, resurspersonal, lärarassistenter, elevassistenter, kuratorer, skolsköterskor.
 • Socialtjänst &- Socionomer, socialpedagoger, familjebehandlare, kuratorer, socialsekreterare.
 • Psykiatrisk öppenvård &- Kuratorer, psykologer, sjuksköterskor, läkare.

Handledning kan ske kortsiktigt, långsiktigt, lokala träffar eller digitalt:

 • Konsultation i enskilda ärenden eller komplexa dilemman
 • Kortare handledning
 • Processhandledning minst en termin
 • Processhandledning ihop med fortbildning
 • Mer detaljer kring handledningens innehåll och exempel på upplägg kan du läsa om här.  

Läs gärna mer på rolfagaton.se eller kontakta mig direkt på +46730370568.

Rolf har arbetat som lärare i 18 år, sedan 12 år i ett sammanhang där socialtjänst och utbildningsförvaltning samverkar. Senaste 7 åren har han arbetat i SKIFO (skola och IFO=Socialtjänst) i Stenungsund, samt föreläst och handlett i flera sammanhang

Referenser som föreläsare och handledare:

"Vi ser fram emot varje handledningstillfälle som ger en stunds välbehövd reflektion där vi tillsammans vänder och vrider på alla aspekter av vårt uppdrag. Rolf har relevant kunskap av närvarofrämjande arbete samt hög kompetens och lång erfarenhet av samverkan för att förebygga och åtgärda problematisk skolfrånvaro. Efter varje handledning får vi med oss nya tankar och perspektiv och en stor dos av Rolfs outtröttliga engagemang!"

&-Enheten för Närvarostöd i Nynäshamn

"Rolf belyser en av samtidens viktigaste frågor hur kan barn som hamnat i en marginaltillvaro som hemmasittare stödjas att delta i gemenskap? Fokus läggs på samspel och samverkan mellan olika ansvarsorganisationer som nyckelfaktorer för framgång i arbetet. Föreläsningen ger nya perspektiv och lärande som bygger på föreläsarens egna erfarenheter och konkreta exempel. Jag rekommenderar Rolf som föreläsare."

-Elisabeth Sjöberg, Områdeschef Socialtjänst

- Jag kan rekommendera att ni anlitar Rolf. Han har en bra och intressant föreläsning och har länge arbetat med dessa frågor i olika kommuner med olika förutsättningar och efter olika modeller. Han har också en teoretisk förankring i sitt föredrag som jag tycker ger tyngd åt innehållet. Rolf varvar teori och egna erfarenheter med målgruppen på ett mycket bra sätt. Rolf har lång erfarenhet."

-Helene Pettersson, Chef Utbildningsförvaltningen

"Rolf har lång erfarenhet inom området vilket är mycket positivt. Bra att han sätter in skolfrånvaro i ett större samhällsperspektiv. Han talar om förebyggande insatser och hur man kan samverka framgångsrikt kring elever med långvarig skolfrånvaro. Jag rekommenderar Rolf varmt som föreläsare!"

-Susanne Gustafsson Bergqvist, Kurator