Hur förebygger man i skolan för att inkludera ungdomar med normbrytande beteende, också de med frånvaro som ökar?

Föreläsningen är för chefer samt personal inom Utbildningsförvaltning.

Förebyggande arbete handlar alltid om att vara uppmärksam, lyhörd och upptäcka signaler tidigt. På skolan finns det alltid några som gör det här mycket bra!

När dilemman när det gäller ungdomar med normbrytande beteende får bli genomlysta i en process där all berörd personal kan känna samhörighet, kommer oftast de goda resultaten!

När övergripande förståelse får finnas i ett samtänkande mellan skolledning, EHT, lärare och annan personal som arbetar kring ungdomarna är man på rätt väg! Om ungdomarna känner att de vuxna arbetar ihop skapar det lugn och motivation.

Vilka lärare vågar utmana eleverna med normbrytande beteende om tanken med grundskoleutbildning ihop med andra?

Organisation

&ndash Hur organiserar man för att prioritera lyhördhet?

&ndash Hur kan man låta det känsliga få finnas när det gäller oro, sociala relationer och svårigheter av olika karaktär?

&ndash Vilka resurser har vi för att tillgodose normbrytande beteende?

&ndash Hur ser kontakten med föräldrar ut?

&ndash Hur ser kontakten med Socialtjänst ut?