Om mig

Rolf Agaton

Sedan fem år har jag haft uppdrag som handledare / konsult / föreläsare kring problematisk skolfrånvaro. Jag har föreläst bl.a. genom ABF, Teknologisk Institut, Kompetenstjänst, Studia, Skola 24.

“Jag brinner för att hjälpa barn och ungdomar att få möjlighet till lärande på lika villkor. Min expertis från mer än 20 år i skolvärlden och intresse för kommunikation och samverkan har gett mig rätt verktyg att tackla problem som kan uppstå kring elevers skolgång. Min spetskompetens är problematisk skolfrånvaro och jag kämpar dagligen med att få ungdomar tillbaka till skolan men framför allt, att de ska vilja tillbaka.”

Läs mer

Göteborgs universitet:
Magisteruppsats som tar upp Fokuserad samverkan

University of Gothenburg:
Problematic school absenteeism for adolescents with ESSENCE

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi samverkar i samhället runt omkring dem kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

För att nå dit krävs samverkan mellan olika professioner inom skola, socialtjänst och andra aktörer. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroende och lyfter skammen hos frustrerade föräldrar. Man behöver verktyg och förhållningssätt som skapar förtroendefulla och framtidsinriktade dialoger med barnet. Efter att under lång tid ha arbetat i flera roller och olika sammanhang mellan skola och socialtjänst har jag förstått att vi måste samverka för att lyckas. Med min erfarenhet som handledare vill jag stödja er i detta utmanande arbete.

Samverkan kan tyckas som ett slitet och välanvänt ord som börjat sakna betydelse; ibland upplever vi det som floskler i riktlinjer som känns självklara. Det visar sig också till exempel i nedanstående färska rapport från IVO att vi behöver ta krafttag när det gäller den essentiella betydelsen av samverkan. https://ivo.se/publicerat-material/nyheter/2021/de-tar-inte-hand-om-hela-mig–tillsyn-om-samordning-av-insatser-for-barn-med-psykisk-ohalsa/ Jag har själv medverkat i och utvecklat samverkan som gett stora resultat i ett arbete som är långt ifrån floskler. I stora drag går det ut på att inte jaga efter lösningar, inte tro att det går att lösa med en enkel mall, utan att starta rätt processer. Jag kallar det för Fokuserad samverkan.

Fokuserad samverkan

Fokuserad samverkan är den gemensamma förståelsen hos de professioner som jobbar i de närmaste relationerna kring elev och föräldrar, och vidare hur man arbetar med den förståelsen i organisationen runtomkring. Man börjar nu i flera kommuner starta upp olika former av Närvaroteam (NT), som ansvarar för de viktiga processerna i familjen och i skolan. Här kan jag bidra med erfarenhet i att starta och handleda närvaroteam med rätt fokus. Se mer under handledning och konsultation.

Fokuserad samverkan är förankrad i Systemiska teorier.

Närvaroteamet börjar jobba med de olika systemen; socialpedagogen med situationen utifrån barnet/ungdomen, familjebehandlaren med föräldrarna, pedagogen/handledaren med skolsituationen.

NT jobbar så att de olika systemen fungerar tillsammans. Utefter behov får barnet/ungdomen optimala relationer och sammanhang i de olika systemen. Genom Fokuserad samverkan fungerar systemen optimalt var för sig, men också utefter en medvetet utvecklad riktning och samsyn finns en plan framåt där alla aktörer i de olika systemen har samma mål.

Föräldrarna är bara föräldrar och behöver inte “ta på sig” skolan. Skolans personal kan fokusera på att möta familjen/eleven på bästa sätt efter de behov man nu kan se tydligare. Det kan handla om att både ställa specifika krav, utmana på rätt sätt, som att möta upp i form av mindre tid i skolan. Det gemensamma arbetet som NT gör ihop med personal på skolan leder till inriktning mot mer kvalitet snarare än kvantitet; att man räknar timmar och minuter i en skolbyggnad. NT ansvarar för hela den här processen och ser till att ingen gör någon annans jobb. Ett Närvaroteam kostar ungefär lika mycket per år som enelev på behandlingshem med skola. Den stora skillnaden är att prognosen för att eleven ska få ett bra självständigt liv är betydligt större med ett NT. Ett NT kan arbeta med ca 25 elever per år.

Skolrelaterad Familjebehandling

Konceptet Skolrelaterad familjebehandling är ett Systemiskt sätt att använda två viktiga professioner ihop när det gäller problematisk skolfrånvaro, nämligen pedagogen och familjebehandlaren i NT. Skolrelaterad familjebehandling handlar om hur familjen hittar sin ingång som familjesystem till konkret stöttning av ungdomen tillbaka till skolan. När man hittat rätt i det svåra blir arbetet kring tanken om utbildning och arbetet ihop med skolan en förlösning. Här följer Fokuserad samverkan – den gemensamma förståelsen hos de professioner som jobbar i de närmaste relationerna kring elev och föräldrar, och vidare hur man arbetar med den förståelsen i organisationen runtomkring. Det gäller all berörd personal på skolan men även andra aktörer i samhället.

Fokus i arbetet

När det gäller problematisk skolfrånvaro är det essentiellt att föräldrar initialt får bearbeta sin frustration för att kunna kommunicera på ett konstruktivt sätt inom familjesystemet. Det gäller att bryta ner frustration till kommunikation. Det handlar om att kunna se möjligheter att berömma barnet igen, istället för att tjata – se det salutogena perspektivet. Då kan ungdomen hitta tillbaka till Tanken om utbildning istället för att man räknar timmar och minuter i skolbyggnaden.

Här kommer pedagogens arbete ihop med familjebehandlaren in. När familjebehandlaren har hittat nya grundvalar, löst upp knutar och skapat förståelse inom familjesystemet kan perspektivet ur samhället och skolan kopplas på. Pedagogen kan här ihop med familjebehandlaren få till en riktad förståelse mot utbildning och ett självständigt liv, prata om situationer i skolan och hur man kan tänka kring dem. Det är viktigt att Skolskavet, orosmolnet kring allt i skolbyggnaden bryts ner så att man återigen kan prata om intressen, ämnen, kompisar, hur mycket tid och var, hur? Vi glömmer ibland att det är bara relationer och sammanhang som kan inspirera ungdomen tillbaka till en utbildning ihop med andra.

Konkret kan det handla om en anpassad studiegång istället för särskilt stöd; att föräldrar i större utsträckning förstår skolans uppdrag i hur man professionellt använder skolans resurser för att stötta eleven. Detta är vad skolrelaterad familjebehandling handlar om. Med särskild kompetens är det den processen som familjebehandlaren och pedagogen i ett Närvaroteam ansvarar för.

Nu är filmen klar som vi gjort i samarbete med Attention Göteborg

Det kommer snart att finnas diskussionsmaterial riktat till personal som arbetar med problematisk skolfrånvaro inom Utbildningsförvaltning, Socialtjänst och Vård & Omsorg.

Artiklar

Utveckling för genuin samverkan mellan skola och Socialtjänst

När det gäller hemmasittande elever behöver man lyfta blicken till en hög kommunal nivå. Skollagen kapitel 7, säger att ansvaret för skolpliktens fullgörande är tredelat mellan vårdnadshavare, huvudman (hemskolan, upptagningsområdet) och hemkommunen.

Läs mer

Handledning för samverkan kring problematisk skolfrånvaro 1(2)

Problematisk skolfrånvaro är ofta förknippad med konflikter. Frustration, skamkänslor och beskyllningar är vanligt. När föräldrar istället upplever att vi tänker ihop och samarbetar gemensamt i samhället runt omkring dem, kan de slappna av och släppa många frustrationer och istället lägga all kraft på att stötta sitt barn.

Läs mer

Kontakt

Ni är vamt välkomna att kontakta mig.

Telefon :

073-0370568