Utveckling för genuin samverkan mellan skola och Socialtjänst

När det gäller hemmasittande elever behöver man lyfta blicken till en hög kommunal nivå. Skollagen kapitel 7, säger att ansvaret för skolpliktens fullgörande är tredelat mellan vårdnadshavare, huvudman (hemskolan, upptagningsområdet) och hemkommunen. Kommunen kan i det fallet inte vara någon annan än Socialtjänst. Ärendet hemmasittande elever blir på hög kommunal nivå både ett konkret och symboliskt exempel för hur man måste samverka.

Min erfarenhet har låtit mig få en god inblick i både skolvärlden och Socialtjänst. Kulturskillnaderna kan vara en positiv aspekt i ett utvecklingsarbete/förändringsarbete, när det gäller att få klienter att förstå och agera utifrån ett självständigt och bestående perspektiv. Vi bör använda våra olikheter och olika positioner. När vi gör det rätt i ett konkret arbete med rätt utgångspunkt kring individer och familjer stärks det friska och vi hittar lösningar.

I ett sammanhang där chefer och personal känner en samhörighet mot ett gemensamt mål blir det rätt!

Utifrån stor erfarenhet av samverkan erbjuder jag konsultation/handledning och fortbildning för chefer ihop från Socialtjänst och Utbildningsförvaltning. Målet är att kommunen hittar sina egna lösningar för att lösa dilemmat hemmasittande elever.

Vi samarbetar utifrån ett systemiskt/styrkebaserat perspektiv för att lägga grunden för förändringar som består.