Föreläsningar

Problematisk skolfrånvaro – en utmaning som kräver samverkan!

Föreläsningen är för chefer och personal inom Socialförvaltning, Utbildningsförvaltning och Psykiatrisk Öppenvård.

Det handlar om förståelse i första hand! Känner ungdomen att det finns ordentlig förståelse och ett oändligt tålamod vill man gärna förändras! Ungdomar är världsberömda för att vilja och kunna förändras!

Alla människor är unika, också hemmasittare. Därför kan de bakomliggande faktorerna till det tunga beslutet att säga nej till utbildning ihop med andra som social individ, vara väldigt unikt.

Skolan har inte desto mindre, skyldighet att förstå och handla när det gäller detta dilemma. I den meningen behöver man förstå dilemmat utifrån flera aspekter:

  • Den individuella
  • Den sociala
  • Skolans uppdrag, utredning – lärprocess
  • Samverkan skola – Socialtjänst – BUP – LSS – Habilitering
  • Skydds- och framgångsfaktorer kring ungdomen
  • Förebyggande arbete i skolan
  • Ungdomens upplevelse blir fokus nummer ett!

Vi måste begripa att allt börjar med en förståelse för ungdomens upplevelse. När vi har förstått; agera utifrån samverkan!

Vem kan sedan överföra idén om utbildning ihop med andra för ungdomens framtid, med största möjliga inspiration; om inte pedagogen? Detta innefattar fortbildning i mänsklig kommunikation genom Systemiska teorier!

Sagt om Rolfs föreläsningar:

“Rolf belyser en av samtidens viktigaste frågor; hur kan barn som hamnat i en marginaltillvaro som hemmasittare stödjas att delta i gemenskap? Fokus läggs på samspel och samverkan mellan olika ansvarsorganisationer som nyckelfaktorer för framgång i arbetet. Föreläsningen ger nya perspektiv och lärande som bygger på föreläsarens egna erfarenheter och konkreta exempel. Jag rekommenderar Rolf som föreläsare.”

Elisabeth Sjöberg, Områdeschef Socialtjänst

“Jag kan rekommendera att ni anlitar Rolf. Han har en bra och intressant föreläsning och har länge arbetat med dessa frågor i olika kommuner med olika förutsättningar och efter olika modeller. Han har också en teoretisk förankring i sitt föredrag som jag tycker ger tyngd åt innehållet. Rolf varvar teori och egna erfarenheter med målgruppen på ett mycket bra sätt. Rolf har lång erfarenhet.”

Helene Pettersson, Gymnasiechef

“Rolf har lång erfarenhet inom området vilket är mycket positivt. Bra att han sätter in skolfrånvaro i ett större samhällsperspektiv. Han talar om förebyggande insatser och hur man kan samverka framgångsrikt kring elever med långvarig skolfrånvaro. Jag rekommenderar Rolf varmt som föreläsare!”

Susanne Gustafsson Bergqvist, Kurator

”Hur förebygger man i skolan för att inkludera ungdomar med normbrytande beteende, också de med frånvaro som ökar?”

Föreläsningen är för chefer samt personal inom Utbildningsförvaltning.

Förebyggande arbete handlar alltid om att vara uppmärksam, lyhörd och upptäcka signaler tidigt. På skolan finns det alltid några som gör det här mycket bra!

När dilemman när det gäller ungdomar med normbrytande beteende får bli genomlysta i en process där all berörd personal kan känna samhörighet, kommer oftast de goda resultaten!

När övergripande förståelse får finnas i ett samtänkande mellan skolledning, EHT, lärare och annan personal som arbetar kring ungdomarna är man på rätt väg! Om ungdomarna känner att de vuxna arbetar ihop skapar det lugn och motivation.

Vilka lärare vågar utmana eleverna med normbrytande beteende om tanken med grundskoleutbildning ihop med andra?

Organisation

– Hur organiserar man för att prioritera lyhördhet?

– Hur kan man låta det känsliga få finnas när det gäller oro, sociala relationer och svårigheter av olika karaktär?

– Vilka resurser har vi för att tillgodose normbrytande beteende?

– Hur ser kontakten med föräldrar ut?

– Hur ser kontakten med Socialtjänst ut?